Bệnh viện đa khoa cao su dầu tiếng hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Trang chủ >Văn bản chỉ đạo>QUY CHẾ BỆNH VIỆN

QUY CHẾ BỆNH VIỆN

 12/14/2018 10:30 AM
QUY CHẾ

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng trong phạm vi hoạt động của Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng, bao gồm các khoa- phòng bệnh viện.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Áp dụng cho toàn thể cán bộ, công nhân viên bệnh viện- Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tham gia công tác và làm việc tại bệnh viện.

Điều 3. Vị trí pháp lý

Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng là bệnh viện hạng III thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp thành viên trong doanh nghiệp nhà nước.

Điều 4. Quản lý nhà nước đối với bệnh viện

Hoạt động của Bệnh viện đa khoa chịu sự quản lý của Ngành y tế dưới sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm y tế Ngành Cao su, Sở y tế Bình Dương và sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.   

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỆNH VIỆN 

Điều 5. Chức năng

Bệnh viện có chức năng: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cho CB-CNVC, gia thuộc Công ty và nhân dân địa phương;

Quy mô giường bệnh của bệnh viện là 100 giường.

Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của bệnh viện trình Y tế cấp trên và Tổng Giám đốc Công ty.
 2. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho CB-CNVC, gia thuộc Công ty và nhân dân địa phương theo đúng phạm vi chuyên môn trong giấy phép hoạt động của bệnh viện và quy định chuyên môn
 3. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.
 4. Tổ chức đào tạo lại cho y tế nông trường, bồi dưỡng cán bộ, viên chức y tế tại BV và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực chuyên môn của bệnh viện đối với các trạm y tế nông trường.
 5. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của bệnh viện theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa và bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
 6. Tự đánh giá chất lượng và chịu sự kiểm định chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
 7. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp của Ngành y tế dưới sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm y tế Ngành Cao su, Sở y tế Bình Dương và các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN TỪNG BỘ PHẬN, NHÂN SỰ 

Điều 7. Tổ chức

 1. Ban lãnh đạo Bệnh viện gồm Ban Giám đốc (Giám đốc và hai phó giám đốc), BCH Đảng uỷ cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, BCH Chi đoàn, Tổ chức chính trị-xã hội: Hội CCB, Hội CTĐ.
 2. Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch tổng hợp,
 3. Các Khoa lâm sàng- cận lâm sàng: Khoa Khám bệnh, Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Ngoại, Khoa Sản, Khoa Nội- Nhiễm, Khoa Nhi, Khoa Dược, Khoa Y học cổ truyền, Khoa Y tế cộng đồng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh-Xét nghiệm;
 4. Các Hội đồng trong bệnh viện:

Hội đồng thi đua-khen thưởng- kỷ luật.

Hội đồng Khoa học – Công nghệ.

Hội đồng Thuốc và Điều trị.

 1. 11 Trạm y tế nông trường.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn từng bộ phận và nhân sự

 1. Đảng bộ cơ sở:

Lãnh đạo đơn vị thực hiện theo nhiệm vụ được Tổng Công ty và Y tế cấp trên giao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn y tế;

Triển khai Nghị quyết của cấp trên, cùng chuyên môn tạo nguồn và xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt theo phân cấp của công ty.

Triển khai Nghị quyết của đơn vị đồng thời kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và nhiệm vụ của đảng viên ở từng vị trí công tác.

Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ công ty về sự phát triển của đơn vị.

 1. Công đoàn cơ sở:

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Bảo vệ các quyền lợi  chính đáng và hợp pháp cho người lao động.

Tuyên truyền, giáo dục CB-VC thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của đơn vị và công ty.

Vận động CB-VC tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, an toàn lao động, bảo vệ tài sản, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và tệ nạn xã hội .

Thường xuyên tiếp xúc người lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CB-VC đóng góp Ban lãnh đạo bệnh viện có hướng giải quyết kịp thời, thoả đáng.

 1. Đoàn thanh niên:

Lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thanh niên cùng với đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, xung kích trên mọi lãnh vực.

 1. Hội Cựu chiến binh:

Phối hợp cùng Giám đốc và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, duy trì tổ chức sinh hoạt Hội theo chỉ đạo chung của Hội CCB Công ty : ôn lại truyền thống của lực lựợng vũ trang nhân dân, giúp đỡ nhau làm kinh tế, tham gia các hoạt động chính trị xã hội.

 1. Hội Chữ thập đỏ:

Phối hợp cùng Giám đốc và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác nhân đạo tại đơn vị cho toàn thể CB-viên chức và người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Vận động mọi người cùng tham gia làm công tác từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn.

 1. Giám đốc:
 2. a) Nhiệm vụ:

Giám đốc bệnh viện tham mưu giúp việc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và y tế cấp trên về mặt lãnh đạo, tổ chức, quản lý và điều hành mọi  hoạt động của Bệnh viện đa khoa theo đúng quy định của ngành và của Công ty theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên (CB.CNV) trong toàn Công ty và nhân dân địa phương và thực hiện đúng các yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của ngành, Bộ y tế quy định và tiêu chuẩn của hệ thống ISO.

Trực tiếp chỉ đạo công tác Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch tổng hợp, Dược, BHYT… và phân công hoặc uỷ quyền cho Phó giám đốc  phụ trách một số  công việc khác.

Thường xuyên liên hệ với các cấp lãnh đạo, với các tổ chức trong và ngoài đơn vị ; lắng nghe ý kiến đóng góp ; tổ chức đơn vị thực hiện và chấn chỉnh kịp thời.

 1. b) Quyền hạn:

Giám đốc có quyền đề xuất ý kiến và tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác tổ chức bộ máy Bệnh viện và chăm sóc sức khỏe cho CB.CNV Công ty đề nghị nâng lương theo chế độ, đề nghị tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ, thôi giữ chức vụ, khen thưởng, kỷ luật các CB-VC theo quy chế phân cấp quản lý nhân sự của Công ty và Y tế cấp trên.

 1. Phó giám đốc:
 2. a) Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc về từng mặt công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những quyết định của mình.

Phụ trách công tác chuyên môn y tế theo hệ điều trị.

Phụ trách các Khoa, Phòng, Đội và các Trạm Y tế nông trường.

Phụ trách công tác các hệ thống quản lý của đơn vị: hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001), FSC, hệ thống công nghệ thông tin trong đơn vị.

Trực lãnh đạo theo lịch do Giám đốc phân công.

 1. b) Quyền hạn:

Kiểm tra các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

Có quyền đề xuất phương án cải tiến hệ thống.

Được quyền kiến nghị, yêu cầu các cấp quản lý phải thực hiện sửa đổi sự không phù hợp trong hệ thống.

 1. Trưởng Khoa, Phòng:
 2. a) Nhiệm vụ:

Tổ chức, triển khai hoạt động của Khoa, Phòng, Đội được phân công phụ trách theo đúng quy chế công tác Khoa, Phòng, Đội của bệnh viện hạng III.

Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế Bệnh viện: quy chế quản lý bệnh viện, quy chế chuyên môn, quy chế công tác Khoa, Phòng, Đội được phân công phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Giám đốc phân công.

 1. b) Quyền hạn:

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác Khoa, Phòng, Đội được phân công phụ trách.

Bố trí, điều phối công việc, nhân lực trong Khoa, Phòng, Đội được phân công phụ trách phù hợp với công tác chuyên môn và quy chế bệnh viện.

Kiểm tra các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Có quyền đề xuất phương án cải tiến hệ thống, kiến nghị, yêu cầu sửa đổi sự không phù hợp của hệ thống.

 1. 9. Nhân viên:

Dưới sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Khoa-Phòng chấp hành nghiêm chỉnh qui chế, qui định của đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và trách nhiệm được giao.

Đoàn kết nhất trí trong Khoa-Phòng và trong toàn đơn vị, trên tinh thần tự giác luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần đầy trách nhiệm của người lao động.

 1. 10. Hội đồng Thi đua khen thưởng kỷ luật:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ tổ chức và triển khai các phong trào thi đua trong đơn vị, tư vấn và tham mưu cho Giám đốc về nội dung công tác khen thưởng-kỷ luật, nội dung thực hiện quy định của luật lao động, quy định về y đức và quy chế bệnh viện.

CHƯƠNG IV

THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ CÁC CHẾ ĐỘ 

Điều 9: Thời gian làm việc

Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ30 phút.

Chiều: từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Giao ban bệnh viện: từ 7giờ 15phút- 8 giờ

Giờ trực: Các bộ phận được phân công trực tại bệnh viện đảm bảo trực 24/24 theo quy định của Bộ Y tế.

CB-viên chức trực ngoài giờ hành chánh sẽ được nghỉ bù vào chiều ngày hôm sau, trực thứ bảy hoặc chủ nhật nghỉ bù một ngày, nếu trực ngày Lễ-Tết sẽ được chấm công và nghỉ bù theo quy định. Nếu bộ phận nào thiếu nhân lực đột xuất yêu cầu người trực ở lại làm việc thì được bố trí nghỉ bù sau, nếu chấm thêm công phải báo với Ban Giám đốc.

Điều 10: Chế độ làm việc

Hàng ngày giao ban bệnh viện: từ 07 giờ 15 phút đến 07 giờ 45 phút, để nắm bắt diễn biến, tiến độ công việc và tiếp tục triển khai chỉ đạo công việc trong ngày của toàn đơn vị.

Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề cho đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, KTV, điều dưỡng tại bệnh viện tối thiểu 01 lần /tháng.

Họp Hội đồng thuốc – điều trị bệnh viện ngày 20 -24 hàng tháng.

Họp Hội đồng Khoa học Kỹ thuật đơn vị định kỳ hàng quí và đột xuất khi có yêu cầu.

Họp tuyến Y tế Nông trường ngày 02 mỗi tháng, nếu trùng Lễ-Tết sẽ thông báo thay đổi.

Họp Hội đồng người bệnh các Khoa vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần và cấp Bệnh viện vào chiều thứ năm của tuần cuối tháng.

Họp Ban kiểm soát nhiễm khuẩn vào ngày 30-31 tháng cuối của mỗi quý

Các khoa phòng tổ chức họp đánh giá hoạt động định kỳ hàng tháng, bình xét A,B,C và xây dựng kế hoạch phương hướng tháng sau, có mời Ban giám đốc dự.

Họp đơn vị định kỳ từ ngày 5-10 hàng tháng

Tổ chức sơ kết 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm và tổ chức Hội nghị người lao động.

Thực hiện giờ nào việc đó, không uống rượu gây mất trật tự, đánh bài hoặc các trò chơi khác có tính chất cờ bạc trong giờ làm việc.

Điều 11: Chế độ trang phục làm việc-tiếp xúc người bệnh

Toàn thể CB-VC thực hiện nghiêm túc trang phục trong thời gian làm việc theo đúng qui định của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 2365/2004/QĐ-BYT ngày 8/7/2004;

Điều 12: Chế độ học tập

Thường xuyên học tập và thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế” của Bộ Y tế ban hành theo Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014.

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện chuyên môn phải đúng quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ, các quy định theo Quy chế bệnh viện do Bộ y tế ban hành số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/09/1997.

Thực hiện tốt chế độ vô khuẩn, vệ sinh khoa-phòng và ngoại cảnh… theo đúng quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ Y tế.

Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn ngắn hạn do tuyến trên tổ chức.

Tổ chức đào tạo lại cho điều dưỡng bệnh viện và y tế tuyến cơ sở thời gian 1-2 tháng/năm

Điều 13: Chế độ thông tin, báo cáo

Đối với các trường hợp báo cáo dịch, bệnh truyền nhiễm qua điện thoại hàng ngày cho Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh theo quy định cụ thể.

Các Trạm y tế NT, các bộ phận báo cáo định kỳ lên bệnh viện hàng tháng, quý, năm theo mẫu và thời gian quy định của bệnh viện.

Bệnh viện báo cáo lên Ban lãnh đạo Công ty và Y tế cấp trên theo đúng thời gian qui định, chấp hành đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định, tất cả mọi thông tin báo cáo phải được Giám đốc đơn vị xem xét ký duyệt bảo đảm tính chính xác và kịp thời.

Khi các đơn vị ngoài Công ty xin cung cấp thông tin-số liệu phải được sự chấp thuận của Ban giám đốc bệnh viện, nếu vượt quá quyền hạn phải có ý kiến của Lãnh đạo Công ty.

Tuyệt đối giữ gìn bí mật hồ sơ tài liệu của đơn vị, chỉ được cung cấp khi có sự đồng ý của Ban giám đốc bệnh viện.

Các kiến nghị, đề xuất của CB-VC trước khi chuyển lên Ban Giám đốc thì Trưởng bộ phận ghi ý kiến của mình, chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất và phải được giải quyết sớm.

CHƯƠNG V

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TÀI SẢN VÀ BẢO VỆ TÀI SẢN

Điều 14: Quản lý lao động

Chấp hành sự phân công điều động của khoa-phòng, bệnh viện, Công ty như quy định tại hợp đồng lao động cá nhân và thoả ước lao động tập thể.

Quản lý lao động trực tiếp và gián tiếp, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của thỏa ước lao động tập thể, nội quy công ty. Các trường hợp nghỉ bệnh, nghỉ bù, nghỉ ngoài chế độ phải làm đơn xin nghỉ phép và được Giám đốc đồng ý (thẩm quyền của Giám đốc bệnh viện là từ 01 đến 03 ngày, nếu nghỉ từ 04 ngày trở lên phải làm đơn và được công ty cho phép) và báo cáo trước; trừ trường hợp cấp cứu bản thân không báo cho đơn vị được thì người nhà thông báo thay, sau khi nghỉ phải có giấy chứng nhận của bệnh viện có thẩm quyền cấp, trình đơn vị không thực hiện đúng như quy định trên xem như nghỉ không lý do.

CB-VC nghỉ phép theo quy định của Nhà nước, khi đi công tác ngoài đơn vị phải báo cáo Ban giám đốc.

CB-VC tự đi tham quan nghỉ mát nước ngoài phải làm đơn và được sự chấp thuận của Ban giám đốc Bệnh viện và Công ty

Điều 15: Quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị và xây dựng cơ bản

Kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản phải thực hiện và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, Bệnh viện phải bố trí kinh phí thường xuyên để bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định.

Các tài sản trang thiết bị văn phòng, thiết bị dụng cụ y tế đều có sổ theo dõi, lý lịch và giao trách nhiệm cụ thể cho người quản lý, sử dụng. Định kỳ tổ chức kiểm tra tài sản, việc vận hành các thiết bị. Nếu có hư hỏng báo cho người có trách nhiệm để giải quyết, không tự sửa chữa.

Điều 16: Bảo vệ tài sản

Công tác bảo vệ tài sản; chống trộm cắp, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ an toàn cho công tác chuyên môn, giữ vững trật tự xã hội, bảo vệ tốt các loại tài sản do bệnh viện quản lý là nhiệm vụ của toàn thể CB-viên chức. Đối với CB-viên chức có hành vi vi phạm tài sản nhà nước, tham nhũng, lãng phí… thì sẽ được xử lý theo quy định.

CHƯƠNG VI

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH 

Điều 17: Chế độ tài chính

Bệnh viện là đơn vị trực thuộc Công ty , thực hiện chế độ hạch toán báo sổ, chấp hành đầy đủ sự chỉ đạo của Công ty về chế độ nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước

Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tài chính-kế toán của Nhà nước; theo dõi, quản lý thu-chi mọi nguồn tại đơn vị rõ ràng chính xác; hàng tháng phải có báo cáo, đối chiếu, kiểm tra cụ thể việc thu-chi, quyết toán tài chính các nguồn tại bệnh viện, sử dụng quỹ của đơn vị đúng theo yêu cầu; không để thu-chi sai nguyên tắc tài chính.

Đột xuất, định kỳ Giám đốc kiểm tra hoạt động thu-chi của kế toán, thủ quỹ nếu phát hiện có sai trái xử lý và chấn chỉnh kịp thời hoặc báo cáo về Công ty khi cần thiết.

Điều 18: Chế độ công khai tài chính và thanh toán tiền lương

Đơn vị chấp hành theo sự chỉ đạo của  Công ty và Bộ Y tế về tính công làm, phụ cấp y tế (trực, thủ thuật, phẫu thuật, độc hại, ngoại viện …) đầy đủ chính xác cho CB-VC. Các hoạt động tài chính như lương, thưởng… Bệnh viện nhận và cấp ngay cho CB-VC trong ngày không để tồn quỹ. 

CHƯƠNG VII

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BỆNH VIỆN 

Điều 19: Mối quan hệ của các Khoa-Phòng-Trạm y tế

Các Trưởng Khoa-Phòng-Trạm y tế phải xác định mối quan hệ công tác là cộng đồng trách nhiệm. Thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần đoàn kết nội bộ, hỗ trợ tích cực nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

Các bộ phận nghiệp vụ KHTH-TCHC-TCKT-Dược-ĐD tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của các Khoa-Phòng-Trạm y tế.

Trưởng Khoa-Phòng-Trạm Y tế trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động của bộ phận mình phụ trách.

Điều 20: Mối quan hệ của Bệnh viện với Phòng-Ban Công ty

Bệnh viện được hợp tác với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành y tế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 21: Mối quan hệ của Bệnh viện với địa phương

Đơn vị luôn giữ vững mối liên hệ đoàn kết với chính quyền địa phương.

Vận động CB-VC chấp hành và tham gia tốt các chủ trương do địa phương đề ra.

Phối kết hợp cùng chính quyền địa phương, với các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

CHƯƠNG VIII

CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ, BẢO MẬT 

Điều 22: Công tác văn thư

Đánh máy, in ấn, photo các loại văn bản của đơn vị.

Tiếp nhận công văn đến phải trình lãnh đạo kịp thời xử lý, không để chậm trễ thời gian theo yêu cầu của công văn làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của đơn vị.

Đối với các loại công văn đi phải nhanh chóng phát hành kịp thời đến các đơn vị khác, phải mở sổ ký nhận theo dõi.

Sắp xếp các loại công văn đến của cấp trên ngăn nắp theo thứ tự hàng năm.

Theo dõi chặt chẽ hồ sơ của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ chuyển đến, đồng thời mở sổ theo dõi quản lý và lưu tất cả các loại công văn.

Phụ trách nhận thông tin báo cáo hàng ngày của các bộ phận trực thuộc đơn vị, tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo.

Điều 23: Công tác lưu trữ

Phải tuân thủ thực hiện nghiêm chỉnh chế độ lưu trữ tài liệu chuyên môn, sổ sách, hồ sơ bệnh án theo đúng quy định trong Quy chế bệnh viện do Bộ y tế ban hành về thời gian, cách quản lý, bảo quản

Chỉ được cung cấp hồ sơ bệnh án, thông tin tài liệu chuyên môn của đơn vị khi có sự đồng ý của Ban Giám đốc Bệnh viện

Điều 24: Công tác bảo mật

Quản lý tốt thông tin không để rò rĩ ra ngoài.

Khi chưa có ý kiến của Ban giám đốc Bệnh viện không được cung cấp, sao chép, photo tài liệu và các giấy tờ chuyên môn, hồ sơ bệnh án ra ngoài.

Quản lý tốt thông tin qua Ứng dụng CNTT trong quản lý, quản trị bệnh viện, theo dõi toàn bộ hoạt động của đơn vị qua hệ thống phần mềm Medisoft về số liệu-dữ liệu chuyên môn, tổ chức, tài chánh, dược, BHYT của đơn vị.

CHƯƠNG IX

CÔNG TÁC THANH, KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU TỐ 

Điều 25: Công tác thanh tra, kiễm tra

Giám đốc và chủ tịch công đoàn bệnh viện phối hợp chỉ đạo kịp thời Ban Thanh tra nhân dân đơn vị thực hiện nhanh công tác thanh, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội CNVC, quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại tố cáo và Nghị định số 07/NĐ-CP kịp thời đúng theo quy định của pháp luật, không để đơn thư khiếu tố còn tồn đọng.

Các bộ phận hoặc cá nhân có liên quan đến nội dung đơn thư khiếu nại tố cáo khi có ý kiến của Ban Giám đốc phải cung cấp đầy đủ số liệu cần thiết, cung cấp tình tiết sự việc trung thực, chính xác, khách quan theo yêu cầu của đoàn thanh kiểm tra.

Điều 26: Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn

Tổ chức nơi tiếp dân và lịch tiếp dân tại đơn vị, giải quyết kịp thời các khiếu nại, đề nghị của CB-VC, gia đình và người bệnh.

Đơn vị thiết lập đường dây nóng tại BV do Ban giám đốc trực tiếp nhận và giải quyết các phản ánh.

CHƯƠNG X

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

Điều 27: Công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Luật phòng cháy, chữa cháy theo quy định và kế hoạch phòng cháy của Công ty.

Lực lượng PCCC của đơn vị xây dựng phương án và chỉ đạo tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy, quản lý tốt trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Khi có cháy, phải tổ chức chữa cháy kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại. 

CHƯƠNG XI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

Điều 28: Khen thưởng

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, công tác bảo vệ tài sản XHCN và các hoạt động phong trào khác đều được xét đề nghị khen thưởng.

Các thủ tục, tiêu chuẩn xét khen thưởng đều được thực hiện trình tự theo Quy chế chấm điểm thi đua theo Quyết định số 489/QĐ-CSDT ngày 20/10/2011 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

Điều 29: Kỷ luật

Những cá nhân, tập thể nếu vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo nội quy của công ty và quy định của Luật lao động.

Căn cứ vào nội qui lao động của Công ty và Quy chế của đơn vị; tập thể, cá nhân có khuyết điểm đều được phê bình kiểm điểm tùy mức độ vi phạm khuyết điểm mà có hình thức kỷ luật phù hợp theo các hình thức kỷ luật đã qui định và thủ tục; trình tự  và nội dung xét kỷ luật thực hiện đúng theo Quy chế xét kỷ luật đối với công nhân viên chức lao động vi phạm nội quy lao động được ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-CSDT ngày 20/10/2011 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng về việc Ban hành Quy chế kỷ luật lao động.

CHƯƠNG XII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 30: Hiệu lực thi hành

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy chế này và báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức và hoạt động bệnh viện về công ty  theo định kỳ tháng, quý, năm để theo dỏi.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Tổng Giám đốc Công ty ra quyết định ban hành, những quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

 

 

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
P.Kế Hoạch Tổng HợpP.Kế Hoạch Tổng Hợp
duylinhbl
 
 ttytcaosudautieng@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 9
Thành viên: 1
Lượt truy cập: 293323
Thành viên mới: nmnhut